PROTEC IA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 și în special de obligațiile care revin oricărui Opretor de date cu caracter special (furnizorul, prestatorul , vânzătorul …) declară că prezintă garanții contractuale, legate în special de securitatea, modalitatea de prelucrare și de transfer al oricăror date cu caracter personal.

Date cu caracter personal: orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de întreaga perioada de timp cât Contractul încheiat între părți va fi în vigoare, cu îndeplinirea prevederilor aferente Capitolul II art 5 cu referire la modul și perioada de stocare a datelor cu caracter personal. Datele personale vor fi păstrate pentru identificarea persoanei vizate pe o perioadă ce nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele personale; excepție în cazul în care vor fi prelucrate în scopuri de arhivare de interes public, de cercetare științifică sau istorică ori statistică ( art 89alin1 din Reg) Operatorul va prelucra datele cu caracter personal în mod legal, echitabil și transparent față de perosoana vizată. Va colecta datele personale în scopuri determinate, explicite și legitime, ulterior nefiind permisă prelucrarea într-un mod incompatibil acestor scopuri.

Clauzele standard ce urmează a fi emise în aplicarea Regulamentului de către Comisia Europeană, și după caz, de autoritatea de supraveghere competentă, devin parte integrantă a prezentei Convenții.